top of page

BETINGELSER OG PERSONVERN

1 Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Hepashield AS til forbrukere og bedrifter.

Selger er: Hepashield AS.

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).

Hepashield.no: Selve nettbutikken som er knyttet til domenet hepashield.no og hepashield.com

På Hepashield.no kan du kjøpe varer og tjenester direkte fra Hepashield AS. For å utføre kjøp på Hepashield.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.

Salgsbetingelsene vil sammen med din ordrebekreftelse utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Er du under 18 år, kan du bare handle hvis du har eget bankkort (debetkort) som kan brukes til det. Du kan også få en foresatt til å gjøre handelen for deg.

Vi leverer kun til Norge og Norden.

Hepashield.no vil ta betalt for varer inkludert mva.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

Dersom du kontakter Hepashield via e-post lagres din e-post henvendelse og kontaktinformasjon hos oss, kontakter du Hepashield via telefon lagres ditt telefonnummer hos oss. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gjennomføre din henvendelse og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for oppfølging.

2 Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere en ordre eller deler av den, dersom den avviker fra det vi har tilbudt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte ikke samsvarer med tilbud gitt av oss, f.eks. ved antallsbegrensninger ol. 

Forbrukere har rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6. Vær spesielt oppmerksom på at Hepashield kun selger produkter hvor tiltenkt bruk og smittevernhensyn betydelig begrenser angreretten.

Hepashield er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen, se også punkt 3 nedenfor. Ved avvik på vårt lager eller hvis en vare er utsolgt kan selger velge å kansellere din bestilling. Hepashield vil sende en bindende ordrebekreftelse per epost når bestillingen er foretatt.

3 Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. med unntak av toll, importavgifter og gebyr ved leveranse til utlandet.

Ved kjøp av varer fra Hepashield ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva.

Vi forbeholder oss retten til prisenderinger.

4 Betaling

Kjøpesummen gjøres opp med bank- eller kredittkort.

Ved kjøp vil kjøpesummen i sin helhet bli trukket på ditt kort umiddelbart ved bestilling.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 300 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

5 Levering

Hepashield er et banebrytende produkt med som produseres fortløpende i Norge under en svært krevende forsyningssituasjon. Hepashield vil over tid søke å ha produkter på lager men det må påregnes produksjon-/leveringstid. I tillegg vil produksjonen i starten foregå batchvis. Vi opplyser og om at vi har lange forsyningslinjer som kan være truet av «lockdown» som vanskeliggjør forutsigbarheten i produksjon. Leveringstider må derfor anses som veiledende og kan tidvis være usikre. Hepashield leverer etter først til mølla prinsippet. Dette betyr at vi sender ut varer i den rekkefølgen de er bestilt.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Hepashield i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Hepashield ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Hepashield har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis det under transport har oppstått skade på sendingen, eller det du har mottatt ikke stemmer overens med det du har bestilt, vær snill å kontakte oss så raskt som mulig. Ta vare på emballasje og produkt til saken er ferdig behandlet og du har fått tilbakemelding fra oss. 

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

Bruksanvisning vil følge med eller være tilgjengelig på Hepashield sin hjemmeside.

6 Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist). Varen må sendes til oss senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten ble gitt.

Ta kontakt og informer om at du ønsker å benytte angreretten per epost.

Angrerettskjema har du mottatt sammen med ordrebekreftelsen.

Hepashield selger kun produkter hvor tiltenkt bruk og smittevernhensyn betydelig begrenser angreretten. Åpnede eller testede produkter omfattes ikke av angreretten.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger av produktet i samme mengde og stand som du mottok den. Dersom det er feil på varen vil vi tilby erstatningsprodukt mot retur av originalproduktet.

Alle produkter skal leveres tilbake til Selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten. 

Kjøperen har risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren.

Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen. Vi vil ikke kunne returnere toll, moms og gebyrer. Selger vil ikke betale porto og kostnader forbundet med retur.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Selgeren har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Selger. 

Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med gjeldende vilkår. 

Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling ved benyttet betalingsmetode.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke der lover og regler gir unntak og Hepashield påberoper seg unntak.

7 Forsinkelse av leveransen

Selger informerer og kjøper aksepterer at det må påregnes noe leveringstid forklart under punkt 5. I og med at kjøper er informert om dette anses ikke forsinkelse som feil eller mangel med mindre den er urimelig. Med urimelig forsinkelse menes mer enn 6 uker. Kundens rettigheter begrenser uansett oppad til heving av kjøp ved urimelig forsinkelse.

8 Reklamasjon og garanti

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Varens reklamasjonstid er to år.

Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgeren skriftlig.

Dersom det ikke foreligger en mangel, vil Selger kunne kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, Forbrukerkjøpsloven § 30.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.

Selger opplyser om at forbruksmateriell som filter, batterier, bånd og tekstiler anses som forbruksdeler, og at smittevernhensyn vil vanskeliggjøre feilsøking på deler som har vært i bruk.

Kunden gjøres oppmerksom på at garanti og reklamasjonsansvar bortfaller ved modifikasjon av varen med unntak av nødvendige endringer på tekstiler og bånd for å tilpasse passform.

9 Betaling med kort

Vi benytter «Stripe» eller andre betalingstjenester for betaling med kort. Disse har egne vilkår som kjøper må godkjenne.

10 Retningslinjer for personvern

Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å betjene ditt kundeforhold.

13 Salgspant

Hepashield har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

14 Kundens plikter

Kunden er ansvarlig for betaling av de ytelser Hepashield leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Hepashield sin side. Kunden er også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt er korrekte.

15 Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

16 Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

17 Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

18 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel med Hepashield AS følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Hepashield AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Hepashield AS. Det opplyses og om at produktene vi selger er varemerke- og patentbeskyttet.

bottom of page